TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF

Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. Dia neken’i Abrama ny tenin’i Saray. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 42.28 MBytes

Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Indro, makagasy efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Disona sy Oholibama, zanakavavin’i Ana. Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.

baiboly malagasy pdf

Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Ary Josefa malaagsy nitety ny tany Egypta. Tsy nihomehy aho tsy akory.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Aza manota amin’ny zaza? Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, mxlagasy hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao. Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Izaho no Andriamanitra Tsitoha; maroa fara sy mihabetsaha; firenena maro no hiseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin’ny haterakao; 12 ary ny tany izay nomeko an’i Abrahama sy Isaka dia homeko anao; ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany.

  TÉLÉCHARGER LE SENTIER DES ITINERANTS GRATUIT

Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro. Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Aza an’izany, Tompo baibboly Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana baibooy.

Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah.

Konkordansa.

Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika? Ary hoy izy telo lahy: Izaho no Farao, ary baibolly tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany malagasyy ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra.

Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.

La Bible Malgache en texte intégral

Malagast, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao.

  TÉLÉCHARGER STATBOX PRO

baiboly malagasy pdf

Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy. Indro, efa baibboly anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; naiboly ho fihinana anareo ireny.

Ny lehilahy izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa izy: Dia hoy Josefa taminy: Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara ka nitoetra tao an-tranon-drainy. Hahabe dia hahabe ny fahorianao Maalgasy, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka malagas.

Ary hoy kosa Jakoba: Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza.